Όροι Χρήσης

Α. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Ο διαδικτυακός τόπος https://fastdeliveryhellas.gr/ (εφεξής ο «Ιστότοπος») σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην εταιρεία FastDelivery Α.Ε η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «ο Φορέας». Σκοπός του Ιστοτόπου είναι η πραγματοποίηση παραγγελιών φαγητού και σχετικών προϊόντων από συνεργαζόμενα εστιατόρια,  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συναφείς επιχειρήσεις.


Οι κάτωθι όροι χρήσης ως στόχο έχουν να κατανοήσετε τη λειτουργία του Ιστοτόπου, ποια στοιχεία συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να διαχειριστείτε, να εξαγάγετε και να διαγράψετε τα στοιχεία σας.


Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο, ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν, δηλώνετε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου, οι οποίες παρέχονται «ως έχουν». Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους εκτιθέμενους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να απόσχει από την επίσκεψη του Ιστοτόπου και τη χρήση των υπηρεσιών του.


Κάθε χρήστης του διαδικτύου που επισκέπτεται τον Ιστότοπο ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του (στο εξής καλούμενος ως «Χρήστης» ή «Μέλος», αναλόγως του αν κάνει εν γένει περιήγηση και χρήση του Ιστοτόπου, ή έχει επιπλέον προβεί και σε εγγραφή και δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στον Ιστότοπο) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Οι όροι που αναφέρονται στα Μέλη του Ιστοτόπου αφορούν και ισχύουν και για τα Μέλη του Ιστοτόπου.


Ο Χρήστης του Ιστοτόπου προβαίνει στην χρήση αυτού με δικά του μέσα και εξοπλισμό για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος όπως και για την πληρωμή των αντιστοιχούντων σε αυτά αμοιβών ή τελών.


Για την χρήση του Ιστοτόπου ζητείται από το Χρήστη η αποδοχή της χρήσης από τον Ιστότοπο των Cookies . Η αποδοχή της χρήσης των Cookies γίνεται από το Χρήστη σύμφωνα με τους παρόντες όρους – πολιτική, όπως αναλυτικά πιο κάτω εξηγείται.


1. Δεσμευτικότητα


Η κατανόηση, συμφωνία και αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης στο σύνολό τους λογίζεται αυτόματα ως γενομένη με την άμεση ή έμμεση είσοδο, την πλοήγηση και τη χρήση του Χρήστη στην ιστοσελίδα https://fastdeliveryhellas.gr/. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του Χρήστη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στον Ιστότοπο, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή μέσω της ανάλογης φόρμας επικοινωνίας.


Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων και προϋποθέσεων χρήσης του Ιστοτόπου και τροποποίησης του περιεχομένου του Ιστοτόπου οποιαδήποτε στιγμή, να προσθέσει, να καταργήσει στοιχεία ή λειτουργίες του, να αναστέλλει ή και να διακόψει υπηρεσίες, που παρέχονται οποτεδήποτε αυτή το θεωρήσει απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή. Συνεπώς, συνιστάται στους Χρήστες να ελέγχουν ανά τακτικά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών και οπωσδήποτε πριν από ουσιαστική χρήση του Ιστοτόπου (εγγραφή, μεταφορά χρηματικών ποσών, κτλ). Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.


Η χρήση του Ιστοτόπου, ή οποιασδήποτε παρεχόμενης από τον Ιστότοπο υπηρεσίας, μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών αποτελεί αυτόματα ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως κάθε φορά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσιών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε περαιτέρω τον Ιστότοπο. 


Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου και οι συναπτόμενες συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.


2. Πνευματική Ιδιοκτησία


Το σύνολο του περιεχομένου του Iστοτόπου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων, γραφικών, αγαθών, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων και πάσης φύσεως αρχείων (η «Υπηρεσία») μαζί με εμπορικά σήματα, διεθνείς συμβάσεις, και / ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Φορέα και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Η Υπηρεσία προστατεύεται επίσης ως συλλογική εργασία από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και από άλλους ισχύοντες νόμους και συμβάσεις.


Ο Φορέας πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον Ιστότοπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.


Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία έχει αναπτυχθεί, συλλεχθεί, προετοιμαστεί, διορθωθεί, επιλεγεί και διευθετηθεί από το Φορέα και άλλες πηγές πληροφόρησης διαμέσου της εφαρμογής μεθόδων και τυποποιήσεων που αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται με τη δαπάνη σημαντικού χρόνου, προσπάθειας και χρημάτων και συνθέτει πολύτιμη πνευματική ιδιοκτησία και βιομηχανικό μυστικό του Φορέα ή / και άλλων εταιρειών, με τις οποίες ο Φορέας συνεργάζεται για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του Ιστοτόπου. 


Ως εκ τούτου - εκτός εάν υπάρχει ειδική, γραπτή άδεια – ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα αντιγραφής και ιδίως εκμετάλλευσης (εμπορικής ή άλλης) του περιεχομένου της Υπηρεσίας, τμήματος ή παραγώγων της. Τέτοια χρήση, αντιγραφή και εκμετάλλευση (εμπορική ή άλλη) θίγει άμεσα το Φορέα (υλικά και ηθικά) και γεννά δικαίωμά του έναντι του Χρήστη που τελεί την παράβαση προς αποζημίωση της υλικής, ηθικής, παρούσας ή μέλλουσας ζημίας του Φορέα.


Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση, προσαρμογή, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορούν να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Φορέα, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτόν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.


Ο Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που ο ίδιος καταχωρεί στον Ιστότοπο αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμία περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Επίσης εγγυάται ότι οι φωτογραφίες/εικόνες δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (trojan horses) ή κακόβουλα αρχεία, καθώς ούτε πορνογραφικό, παράνομο, άσεμνο, προσβλητικό, ρατσιστικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο και δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων μερών (δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, copyright ή προσωπικά στοιχεία). Ο Φορέας ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω αρχείων, καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει από αυτά.


Ο Χρήστης, ρητά και αμετάκλητα, αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι ο Φορέας έχει, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης, (είτε από τον ίδιο είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που καταχωρεί και εμφανίζονται στον Ιστότοπο (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο κλπ.) και ότι ο Φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες / εικόνες / βίντεο / λοιπά αρχεία που ανεβάζονται στον Ιστότοπο του και στις εφαρμογές του, καθώς και σε (online / offline) προωθητικό υλικό και ανάλογες δημοσιεύσεις, κατά τη διακριτική ευχέρεια του. Ο Χρήστης, ρητά και αμετάκλητα, παραχωρεί στο Φορέα ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, αμετάκλητο, διαρκές και άνευ όρων δικαίωμα και άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, εμφάνιση, διανομή, υποαδειοδότηση, επικοινωνία και διάθεση των φωτογραφιών, βίντεο, κειμένων που προωθεί / καταχωρεί στον Ιστότοπο, κατά τη διακριτική ευχέρειά του.


3. Αποστολή υλικού προς τον Ιστότοπο


Κατά τη μεταβίβαση οιοδήποτε υλικού στον Ιστότοπο ή στους εκπροσώπους του Φορέα από Χρήστη παραχωρούνται στο Φορέα, στους συνδεόμενους με αυτόν και στους εκπροσώπους του πλήρη δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημιουργίας παραγώγων εργασιών, διανομής, αντιγραφής και έκθεσης του υλικού αυτού προς το κοινό σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο, ή υφιστάμενη τεχνολογία ή τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στο μέλλον. 


Επίσης επιτρέπεται σε κάθε άλλον Χρήστη η πρόσβαση, αποθήκευση, ή αναπαραγωγή αυτού του υλικού για την προσωπική χρήση του Χρήστη αυτού σαν αυτό το υλικό να αποτελεί μέρος της Υπηρεσίας.


Με την αποστολή του πιο πάνω υλικού ο Χρήστης εγγυάται ότι το υλικό που απεστάλη του ανήκει ή ο ίδιος ελέγχει συνεπεία νόμιμης παραχώρησης όλα τα δικαιώματά του, ότι το υλικό είναι αληθές και ακριβές, ότι η χρήση του υλικού δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και δεν θα προκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι ο Χρήστης θα αποζημιώσει το Φορέα και όσους συνδέονται με αυτόν για όλες τις απαιτήσεις ή τις εν γένει επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από τη χρήση του υλικού που παραχωρήθηκε.


Ο Ιστότοπος δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που αναρτούν μέλη του. Κάθε Χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές και τους συντονιστές του Ιστοτόπου και να εκφράσει τα παράπονα του. 


Συνεπεία των παραπάνω, ο Φορέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν ευθύνεται να καλύψει καμία υποχρέωση που θα προκύψει από οποιοδήποτε υλικό που εστάλη από Χρήστη ή από οποιονδήποτε τρίτο στον Ιστότοπο.


Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι εισερχόμενος στον Ιστότοπο μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο Ιστότοπος, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από την ανάγνωση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση που ο Ιστότοπος λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του Χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.


Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή και να απαγορεύσει την πρόσβαση Χρήστη στο Ιστότοπο, όταν ο Χρήστης αυτός παραβαίνει τους όρους χρήσης με ή χωρίς πρόθεση. Προς το σκοπό αυτό, ο Ιστότοπος δύναται να αποστείλει προειδοποιητικό προσωπικό μήνυμα στο Χρήστη, θέτοντας σχετική προθεσμία συμμόρφωσης.


4. Τρόποι Πληρωμής


Η πληρωμή για την αγορά των αντίστοιχων προϊόντων που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου μπορεί να γίνει:


α) Κατά την παράδοση της παραγγελίας σας, καταβάλλοντας το αντίτιμο σε μετρητά στον μεταφορέα.


β) Κατά την παραγγελίας σας μέσω του Ιστοτόπου με τη χρέωση πιστωτικής ή debit κάρτας. Ο χρήστης που επιλέγει την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας οδηγείται σε ασφαλή διακομιστή της τράπεζας …………….. για την ολοκλήρωση της πληρωμής. 


Όποιο τρόπο πληρωμής και αν αποφασίσετε, η διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής. Ο Φορέας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες πληρωμής να είναι απόλυτα διαφανείς και προστατευμένες, εκδίδοντας παράλληλα τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά. Σε περίπτωση που έχετε καταβάλλει το αντίτιμο της αγοράς και δεν γίνει εφικτή η παράδοση των προϊόντων για λόγους που δε φέρετε ευθύνη, ο Φορέας θα σας καταβάλλει ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί, χωρίς να επιβαρύνεστε με οιοδήποτε επιπλέον κόστος.


5. Περιορισμός ευθύνης


Η Υπηρεσία προσφέρεται για προσωπική – μη εμπορική χρήση για προσωπικό όφελος των Χρηστών. Στο πλαίσιο αυτής της νόμιμης χρήσης απαγορεύεται:


•Η χρησιμοποίηση της Υπηρεσίας για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς ή σκοπούς που δε συνάδουν με τους παρόντες Όρους – Πολιτική Απορρήτου.


•Η μεταπώληση, μεταβίβαση, διάθεση, αναπαραγωγή πληροφοριών περιεχόμενων στην Υπηρεσία με τρόπο ανταγωνιστικό προς τις δραστηριότητες του Φορέα.


•Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, σύνθεση παράγωγων εργασιών ή η με οποιονδήποτε τρόπο (ακόμη και διαφορετικό από τους πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόμενους) εκμετάλλευση της Υπηρεσίας πέρα από την μη εμπορική χρήση της, η οποία επιτρέπει αποκλειστικά το δικαίωμα μεταφόρτωσης (download) διατιθέμενου από την Υπηρεσία υλικού και της εκτύπωσης ενός αντιγράφου – αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση – με την υποχρεωτική διατήρηση κάθε αναφοράς σε δικαιώματα δημιουργίας ή εν γένει δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (πνευματικής, βιομηχανικής κλπ).


•Η πώληση ή και η άνευ αντιτίμου διάθεση μέρους της Υπηρεσίας σε άλλο Μέσο, περιλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου ή στο διαδίκτυο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Φορέα. Συνεπεία των παραπάνω απαγορεύεται η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην υπηρεσία για την κατασκευή βάσεων δεδομένων ή τράπεζας πληροφοριών οποιουδήποτε είδους ή η χρήση των πιο πάνω πληροφοριών για την με κάθε τρόπο βελτίωση υπηρεσιών που παρέχεται σε τρίτους ή στοιχείων τα οποία έχουν πωληθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο παρέχονται σε τρίτους.


•Η χρήση των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών τίτλων ή των τίτλων υπηρεσιών του Φορέα με οποιονδήποτε τρόπο που να γεννά σύγχυση για την ιδιοκτησία ή την αποκλειστική χρήση αυτών ή με τρόπο που δημιουργεί την εντύπωση ότι αυτά ανήκουν σε οιοδήποτε τρίτο – εκτός του Φορέα –, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ότι η χρήση γίνεται με συγκατάθεση, συναίνεση ή ανοχή του Φορέα.


Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες, που παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο δεν αποτελούν επαγγελματική ή διατροφική συμβουλή και ο Ιστότοπος και ο Φορέας δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτό, ούτε για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό ή / και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών, που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου παρέχονται «ως έχουν».


Με τη χρήση του Ιστοτόπου ο Χρήσης αποδέχεται ότι: 


α) Η Υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση παραγγελιών φαγητού και σχετικών προϊόντων και όχι για επιστημονικούς ή άλλους σκοπούς.


β) Ο Ιστότοπος προσφέρει τη δυνατότητα στους Χρήστες παραγγελίας φαγητού, ποτού και λοιπών προϊόντων από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Κατά την έννοια αυτή, οι επιχειρήσεις αυτές είναι μόνες υπεύθυνες για τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα του τελικού προϊόντος και ο Ιστότοπος και ο Φορέας ουδεμία ευθύνη επ' αυτών φέρουν. 


γ) Η αποτύπωση των προϊόντων στους χώρους προβολής του Ιστοτόπου πιθανόν να φέρει διαφοροποίηση από το αποτέλεσμα αγοράς, πάντα στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και της πρακτικής.


δ) Καμία από τις περιεχόμενες στον Ιστότοπο Υπηρεσίες δεν αποτελεί προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση του Φορέα με διατροφικό ή άλλο περιεχόμενο.


Ο Ιστότοπος δημοσιεύει κατά περιόδους ορισμένα κείμενα και άρθρα με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των Χρηστών του. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους του Ιστοτόπου και του Φορέα αναφορικά με την καταλληλότητα, την ορθότητα, την πληρότητα, την έλλειψη λαθών, την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των κειμένων αυτών, των αντίστοιχων σελίδων και των υπηρεσιών. Οι παρεχόμενες στον Ιστότοπο πληροφορίες αποτελούν εν γένει αποκλειστικά ενδεικτική πληροφόρηση προς τους Χρήστες και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν ή δύναται να υποκαταστήσουν επίσημη υπηρεσία ή αρχή. Ο κάθε Χρήστης καλείται πάντοτε να επιβεβαιώνει την ακρίβεια και καταλληλότητα των καταχωρημένων πληροφοριών προς τις προσωπικές του ανάγκες.


Ο Φορέας λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε ο διαδικτυακός τόπος να λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως, σε καμία περίπτωση όμως δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους του Φορέα ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται συνεχώς, χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται.


Ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά του Φορέα πως οποιοσδήποτε άλλος προβαλλόμενος διαδικτυακός τόπος, ή οι servers μέσω των οποίων αυτός γίνεται διαθέσιμος, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συνεπώς δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο το Χρήστη.


Ως εκ τούτου, ο εκάστοτε Χρήστης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες / πληροφορίες του Ιστοτόπου αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και όλη την ευθύνη διασταύρωσης και επιβεβαίωσης των εν λόγω πληροφοριών. Περαιτέρω, ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως συναλλαγής μεταξύ του Χρήστη και οιοδήποτε τρίτου και δεν εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο καταχωρηθέν από Χρήστη.


Ο Φορέας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα και ο Χρήστης το αποδέχεται ανεπιφύλακτα, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του Ιστοτόπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες (για παράδειγμα σε περίπτωση αναβάθμισης, έκτακτης ανάγκης ή για την αποκατάσταση και επανόρθωση της ακρίβειας του περιεχομένου της Υπηρεσίας). Ο Φορέας δεν ευθύνεται ούτε καταβάλλει αποζημίωση, για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, ηθική ή εταιρική βλάβη προκύψει από την απενεργοποίηση των υπηρεσιών, παραλήψεις ή τις αναβαθμίσεις.


Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ο Ιστότοπος, ο Φορέας και οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους δικαιοδόχους, τους εκπροσώπους ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, την προώθηση ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή του ιστοχώρου και του περιεχόμενού του, δεν φέρουν ουδεμία ποινική, αστική ή διοικητική ευθύνη έναντι Χρηστών ή Τρίτων για:


(i) Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.


(ii) Οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος εξαιτίας οιασδήποτε πλημμέλειας των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του Ιστοτόπου,


(iiI) Ζημιές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε Χρήστης, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του Ιστοτόπου,


(iv) Οποιαδήποτε ζημία ή προσβολή προκληθεί σε τρίτους από κείμενα ή αρχεία που καταχωρηθούν στον Ιστότοπο από Χρήστη, των οποίων την εγκυρότητα, νομιμότητα, ακεραιτότητα, ακρίβεια και καταλληλότητα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ο Ιστότοπος και ο Φορέας.


6. Ανήλικοι Χρήστες


Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης δηλώνετε ότι είστε ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω, ή, εάν είστε κάτω των 18 ετών, ότι έχετε λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα σας και ότι θα παράσχετε τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον σας ζητηθεί κάτι τέτοιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενώ, αντιστοίχως, ο Φορέας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή.


Ειδικότερα, στην περίπτωση παραγγελίας η οποία περιλαμβάνει αλκοολούχα ποτά κάθε είδους, τεκμαίρεται ότι ως χρήστης είστε άνω των 18 ετών.


Αν είστε γονέας ή έχετε τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του Ιστοτόπου, φέρετε την πλήρη ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής και της παραγγελίας και κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών.


7. Εγγραφή και Δημιουργία Λογαριασμού


Ο Ιστότοπος παρέχει στους Χρήστες του τη δυνατότητα εγγραφής σε συγκεκριμένα μέρη της Υπηρεσίας, κατά την ολοκλήρωση της οποίας ο Χρήστης γίνεται «Μέλος» του Ιστοτόπου.


Κατά το στάδιο της εγγραφής και της δημιουργίας λογαριασμού προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη της «Υπηρεσίας», ο Χρήστης καλείται να επιλέξει ένα όνομα χρήση (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Δημιουργώντας ατομικό λογαριασμό το  Μέλος δηλώνει ότι δεν έχει ή διαχειρίζεται άλλον τέτοιο λογαριασμό καθώς και ότι είναι ο μοναδικός χρήστης του λογαριασμού που δημιουργεί.


Κατά την εγγραφή του, ο Χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει (όνομα, επώνυμο, οδός, αριθμός και όροφος αποστολής –βασικής και κατ’ επιλογήν και δευτερευουσών-, διεύθυνση email, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση επικοινωνίας, ηλικία, λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας) είναι όλες ακριβείς, αληθείς και χρονολογικά ενημερωμένες. Δεν υπάρχει δυνατότητα να επιλεγεί ένα όνομα Χρήστη το οποίο χρησιμοποιείται ήδη από άλλο πρόσωπο και / ή που ο «Φορέας» κρίνει προσβλητικό ή ανάρμοστο.


Κάθε εγγεγραμμένος Χρήστης (εφεξής το «Μέλος») είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ιδιωτική – προσωπική χρήση του λογαριασμού του, υποχρεούται δε να γνωστοποιεί κάθε τυχόν προσπάθεια, ακόμη και ανεπιτυχή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του. Ρητά, όμως, δηλώνει ο Φορέας ότι κάθε ενέργεια που επιχειρείται από λογαριασμό Χρήστη λογίζεται ως εξουσιοδοτημένη και επιχειρούμενη από τον καταχωρημένο ως κάτοχο του λογαριασμού.


Τα στοιχεία που παρέχετε στον Ιστότοπο θα τηρηθούν σε βάση δεδομένων από το Φορέα και από τρίτους παρόχους υποστηρικτικών υπηρεσιών. Για τη δική σας ασφάλεια, πριν μεταβιβάσουμε οποιοδήποτε στοιχείο σας σε συνεργαζόμενη εταιρεία, προβαίνουμε σε ενδελεχή έλεγχο αυτής θέτοντας αυστηρούς όρους συνεργασίας και επεξεργασίας των δεδομένων. Προς τούτο παρέχετε τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας αναγνωρίζοντας ότι η διατήρηση των στοιχείων αυτών – δεδομένων σας γίνεται προς εξυπηρέτηση του υιοθετούμενου από μέρους σας σκοπού της χρήσης του Ιστοτόπου.


Το κάθε Μέλος είναι πλήρως υπεύθυνο για τη συνολική χρήση και δραστηριότητα του λογαριασμού του, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης του λογαριασμού από τρίτους εξουσιοδοτημένους από αυτόν να χρησιμοποιούν το όνομα Χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού Μέλους, στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς πρότερη ενημέρωση. 


Κάθε Μέλος μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας την περιγραφόμενη κατά τη δημιουργία του διαδικασία. Σε περίπτωση διακοπής, τα καταχωρημένα από το Μέλος στον Ιστότοπο δεδομένα θα αντιμετωπισθούν κατά τα περιεχόμενα στο κεφάλαιο «Προσωπικά δεδομένα».


Κατά τα λοιπά, οι όροι που ισχύουν για τους Χρήστες ισχύουν στο ακέραιο και για τα Μέλη, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.


8. Ευθύνη Χρήστη


Με την παρούσα συμφωνία ο Χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από τις παρακάτω παράνομες και καταχρηστικές χρήσεις του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου του Φορέα.


Οι Χρήστες απαγορεύεται ρητά να:


•Διανέμουν περιεχόμενο παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή που εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,


•Παραβιάζουν πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, απορρήτου, καθώς και των ευρεσιτεχνιών,


•Περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,


•Να περιέχουν ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του Χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).


Ο Χρήστης του Ιστοτόπου υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του Φορέα για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον του Φορέα ή τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.


Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον του Φορέα για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του Χρήστη, ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του εκάστοτε Χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, ο Φορέας επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από το χρήστη για παραβίαση των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν. Σε τέτοια περίπτωση ο Χρήστης ευθύνεται να αποζημιώσει το Φορέα και τους υπαλλήλους του, τους εκπροσώπους του, τους συνεργαζόμενους με αυτόν και τους αντιπροσώπους του, για κάθε απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία εναντίον τους από τρίτους, στο βαθμό που αυτή η απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία που εγέρθηκε βασίζεται: 


α) σε χρήση της Υπηρεσίας από μέρους του Χρήστη ή από μέρους οποιουδήποτε χρησιμοποιεί την Υπηρεσία κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού του υπολογιστή ή του Ονόματος Χρήστη και Κωδικού του,


β) σε χρήση του λογαριασμού του Χρήστη από τον ίδιο ή από οποιονδήποτε άλλον, όπου είναι εφικτό κάτι τέτοιο 


γ) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το Χρήστη ή από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή (ή λογαριασμό), 


δ) σε περίπτωση αξίωσης ότι οποιαδήποτε χρήση της «Υπηρεσίας» από το Χρήστη ή από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή (ή λογαριασμό) καταπατά οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, ή οποιοδήποτε ατομικό ή δημόσιο δικαίωμα, 


ε) σε ανακριβή καταχώρηση στοιχείων κατά την εγγραφή του Χρήστη ή την ενημέρωση των στοιχείων του. 


Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστοτόπου, ο Χρήστης συμφωνεί ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης, που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.


9. Εκπτωτικά Κουπόνια


Ο Φορέας έχει τη δυνατότητα να παρέχει εκπτωτικούς κωδικούς σε Χρήστες, μεμονωμένα, κατά ομάδες ή μαζικά, ως μέρος προωθητικών ενεργειών με σκοπό τη χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου με τις αναφερόμενες οικονομικές ελαφρύνσεις.


Ο εκπτωτικός κωδικός δύναται να εξαργυρωθεί μόνο μέσα από τον Ιστότοπο ή τις συνδεόμενες με αυτόν εφαρμογές, μέσω παραγγελιών με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και μέσα στο χρονικό περιθώριο που πιθανόν να τίθεται επ' αυτού.


Κάθε εκπτωτικός κωδικός ισχύει αποκλειστικά για το χρήστη προς τον οποίο παρεσχέθη και για μία μόνο χρήση. Η οικονομική ελάφρυνση που περιέχει ο εκπτωτικός κωδικός ισχύει αυτοτελώς και διαζευκτικά, κατά τρόπο ώστε δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλες προσφορές, εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες ή άλλους εκπτωτικούς κωδικούς.


Εφόσον ο χρήστης προβεί σε παραγγελία δίχως να καλύπτει τους όρους χρήσης του εκπτωτικού κουπονιού (πχ ελάχιστη αξία παραγγελίας), δε θα γίνεται χρήση αυτού και θα γίνεται χρέωση της συνολικής αξίας της αγοράς, δίχως να παρέχεται η σχετική οικονομική ελάφρυνση. Σε τέτοια περίπτωση ολοκληρωμένης παραγγελίας κατά παράβαση / μη πλήρωση των όρων του κουπονιού, ο χρήστης δεν δικαιούται καμία αποζημίωση.


Σε περίπτωση που ο Ιστότοπος κρίνει ότι ένας εκπτωτικός κωδικός χρησιμοποιήθηκε κατά παράβαση των συμφωνημένων, ενδεδειγμένων ή νόμιμων όρων και προϋποθέσεων, δύναται να αποφασιστεί η ακύρωση ή απόρριψη του εκπτωτικού κωδικού.


Ο Ιστότοπος και ο Φορέας δε φέρουν καμία ευθύνη για την εν γένει απώλεια, απόρριψη, ακύρωση ή δυσλειτουργία ενός εκπτωτικού κωδικού και της αδυναμίας εξαργύρωσης αυτού.


Η χρήση του εκπτωτικού κωδικού δεν αναστέλλει με κανένα τρόπο την ισχύ των λοιπών όρων και προϋποθέσεων χρήσης του Ιστοτόπου, οι οποίοι είναι σε κάθε περίπτωση δεσμευτικοί και σε ισχύ.


10. Περιβαλλοντικό Τέλος


Σύμφωνα με την ΚΥΑ 180039/952 (ΦΕΚ 2812/2017), από 01/01/2018 κάθε λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος το οποίο ανέρχεται έως 31-12-2018 στο ποσό των 0,03 € πλέον ΦΠΑ και από 1-9-2019 στο ποσό των 0,07 € πλέον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό επιβαρύνει το Χρήστη σε κάθε παραγγελία του και θα αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.


11. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία


Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν εξίσου και προς όφελος του Φορέα και των συνδεδεμένων με αυτήν Χρηστών και εταιριών και διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.


Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι όροι που δεν επηρεάζονται από αυτόν θα εφαρμόζονται και έχουν πλήρη ισχύ και θα εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλους τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος. Σε τέτοια περίπτωση, η άκυρη διάταξη παρ’ όλα αυτά, εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο και θα συμφωνήσετε τουλάχιστον να αποδεχθείτε αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό της άκυρης, μη εφαρμοστέας ή μη δεσμευτικής διάταξης, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού αυτών των όρων και προϋποθέσεων.


Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του Ιστοτόπου εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του Ιστοτόπου εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.